17.1 Vergi və digər gəlirlərin toplanması üçün yerli imkanların artırılması üçün daxili resursların səfərbər edilməsini inkişaf etməkdə olan ölkələrə beynəlxalq dəstəyin köməyi ilə gücləndirmək.
17.2 İnkişaf etmiş ölkələr rəsmi inkişaf yardımı öhdəliklərini, o cümlədən inkişaf etmiş ölkələrin  ODA / GNI faizinin inkişaf etməkdə olan ölkələr qarşısında 0.7 faiz və ODA / GNI faizinin ən az inkişaf etmiş ölkələr qarşısında 0.15 - 0.20 faiz olmasına dair öhdəliklərini yerinə yetirməlidir ; ODA təminatçıları ən az inkişaf etmiş ölkələrə ODA / GNI-nin ən azı 0,20 faizini təmin etmək üçün hədəf təyin etməyi nəzərdən keçirməyə ruhlandırılır  
17.3 İnkişaf etməkdə olan ölkələr üçün əlavə maliyyə mənbələrini çoxsaylı mənbələrdən səfərbər etmək
17.4. İnkişaf etməkdə olan ölkələrə borc maliyyələşdirilməsinin təşviqinə, borcların azad edilməsi və borcların restrukturizasiyasına yönəldilmiş əlaqəli siyasətlər vasitəsilə uzunmüddətli borcların davamlılığına nail olmaqda kömək etmək və borc öhdəliyini azaltmaq üçün borclu yoxsul ölkələrin xarici borclarını həll etmək.
17.5 Ən az inkişaf etmiş ölkələr üçün investisiya təşviqi rejimlərini qəbul etmək və həyata keçirmək
Texnologiya
17.6 Şimal-Cənub, Cənub-Cənub və üçbucaqlı regional və beynəlxalq əməkdaşlığı, elmə, texnologiyaya və innovasiyaya çıxışı və qarşılıqlı razılaşdırılmış şərtlərlə bilik mübadiləsini artırmaq, o cümlədən mövcud mexanizmlər arasında, xüsusən də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı səviyyəsində qlobal bir texnologiyanın asanlaşdırılması mexanizmi vasitəsukı əlaqələndirmək yolu ilə artırmaq
17.7 İnkişaf etməkdə olan ölkələrə qarşılıqlı razılaşdırılmış şərtlərlə güzəştli və imtiyazlı şərtlərlə ekoloji cəhətdən təmiz texnologiyaların inkişafına, ötürülməsinə, yayılmasına və genişlənməsinə kömək etmək.
17.8 2017-ci ilə qədər ən az inkişaf etmiş ölkələr üçün texnologiya bankı və elm, texnologiya və innovasiya potensialının yaradılması mexanizmini tam şəkildə işlətmək və imkan verən texnologiyaların, xüsusən də informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının istifadəsini artırmaq
Potensialın artırılması
17.9 Şimal-cənub, cənub-cənub və üçbucaqlı əməkdaşlıq yolu ilə bütün dayanıqlı inkişaf hədəflərini həyata keçirmək məqsədilə milli planları dəstəkləmək üçün inkişaf etməkdə olan ölkələrdə effektiv və məqsədyönlü potensial yaratmaq üçün beynəlxalq dəstəyi gücləndirmək
Ticarət
17.10 Ümumdünya Ticarət Təşkilatı çərçivəsində, o cümlədən Doha İnkişaf Gündəliyi çərçivəsində danışıqların bitməsi yolu ilə universal, qaydalara əsaslanan, qeyri diskriminativ və ədalətli çoxtərəfli ticarət sistemini təşviq etmək.
17.11 Xüsusilə ən az inkişaf etmiş ölkələrin qlobal ixracdakı payını iki dəfə artırmaq məqsədi ilə inkişaf etməkdə olan ölkələrin ixracını əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq.
17.12. Ən az inkişaf etmiş ölkələrin idxalına tətbiq olunan güzəştli mənşə qaydalarının şəffaf və sadə olmasını təmin etməklə, Dünya Ticarət Təşkilatının qərarlarına uyğun olaraq, ən az inkişaf etmiş ölkələr üçün davamlı, bazissiz və kvotasız bazara çıxışın vaxtında həyata keçirilməsini həyata keçirmək və bazara çıxışın asanlaşdırılmasına töhfə vermək
Sistem məsələləri
Siyasət və təşkilati əlaqələndirmə
17.13 siyasətin əlaqələndirilməsi və siyasətin uyğunlaşdırılması vasitəsilə qlobal makro iqtisadi sabitliyi artırmaq
17.14 dayanıqlı inkişaf üçün siyasətin əlaqələndirilməsini genişləndirmək
17.15 Yoxsulluğun aradan qaldırılması və dayanıqlı inkişaf üçün siyasətlər yaratmaq və həyata keçirmək üçün hər bir ölkənin siyasət məkanı və liderliyinə hörmət göstərmək
Çox iştiraklı tərəfdaşlıqlar
17.16 Bütün ölkələrdə, xüsusən də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə davamlı inkişaf hədəflərinə çatmaqda dəstək olmaq üçün bilik, təcrübə, texnologiya və maliyyə mənbələrini səfərbər edən və bölüşən çox tərəfli tərəfdaşlıqlarla tamamlanan davamlı inkişaf üçün qlobal tərəfdaşlığı gücləndirmək
17.17 Təcrübə və ehtiyat strategiyaları əsasında effektiv dövlət, dövlət-özəl sektor və vətəndaş cəmiyyəti tərəfdaşlığını həvəsləndirmək və təşviq etmək
Məlumat, monitorinq və hesabatlılıq
17.18 Gəlir, cins, yaş, irqi, etnik, miqrasiya statusu, əlillik, coğrafi məkan və milli kontekstdə müvafiq olan digər xüsusiyyətlərə görə bölünmüş yüksək keyfiyyətli, vaxtında və etibarlı məlumatların əldə edilməsini əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq üçün 2020-ci ilə qədər inkişaf etməkdə olan ölkələrə, o cümlədən ən az inkişaf etmiş ölkələrə və inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətləri üçün potensialın artırılması dəstəyini artırmaq.
17.19 2030-cu ilə qədər ümumi daxili məhsulu tamamlayan davamlı inkişaf üzrə irəliləyişin qiymətləndirilməsini hazırlamaq və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə statistik potensialın artırılması üçün mövcud təşəbbüslər üzərində qurmaq